В 1993 р. в Черкаському державному технологічному університеті (на той час Черкаському інженерно-технологічному університеті) була створена кафедра будівельних конструкцій. Очолив кафедру кандидат технічних наук, доцент Поліщук Анатолій Костянтинович. У 2018 р. кафедра була реорганізована у випускову кафедру геодезії, землеустрою та будівельних конструкцій. Очолював кафедру кандидат технічних наук, доцент Битько Микола Макарович. На базі кафедри геодезії, землеустрою та будівельних конструкцій в 2021 році була створена випускова кафедра геодезії, землеустрою, будівельних конструкцій та безпеки життєдіяльності. Очолює кафедру кандидат технічних наук, доцент Ротте Сергій Вікторович.

     Свого часу на кафедрі працювали: доктор технічних наук, професор Захматов В.Д., доктор технічних наук, професор Баран П.І., кандидат економічних наук, доцент Кілочко В.М., кандидат технічних наук, доцент Смоляр А.М.
     На кафедрі працюють кандидати технічних та біологічних наук: к.т.н., доцент М.П. Марущак, к.т.н., доцент Радов С.Г., к.т.н., доцент Т.М. Портянко, к.б.н., доцент Ю.Ю. Гайова, старші викладачі Л.В. Іванова, О.В. Кузнецова, В.Л. Цікановський, асистенти А.В.Волонтир, Н.М. Пшенишна, навчальний процес забезпечують сумісники: ст.викл О.С. Кожем’якін та асистент Литвин.В.В. Ефективну роботу кафедри геодезії, землеустрою, будівельних конструкцій та безпеки життєдіяльності забезпечує кваліфікований і досвідчений навчально-допоміжний персонал завідувач лабораторій Г.О. Прусов, провідний інженер О.А.Балинська.

Кадрове забезпечення відповідає чинним Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та базується на наступних принципах:

 • відповідності наукових спеціальностей науково-педагогічних працівників освітнім галузі знань та спеціальності;

 • обов’язковості періодичного проходження стажування і підвищення кваліфікації викладачів;

 • моніторингу рівня наукової активності науково-педагогічних працівників;

 • провадження результатів стажування та наукової діяльності у освітній процес.

   На кафедрі геодезії, землеустрою, будівельних конструкцій та безпеки життєдіяльності здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 193 – “Геодезія та землеустрій”, а також викладачі кафедри приймають участь у підготовці здобувачів вищої освіти спеціальності 192 – “Будівництво та цивільна інженерія”, викладають дисципліни з безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та охорони праці для всіх спеціальностей університету. Освітня та наукова діяльність кафедри проводиться за такими основними напрямками: навчальна й виховна робота, науково-дослідна робота, навчально-методична робота. Кафедра приймає активну участь у громадському житті університету.

     На кафедрі створено необхідну навчально-методичну базу для викладання усіх дисциплін згідно з навчальним планом. Навчальні програми складаються на основі стандартів освіти і типових програм. Для колективу кафедри характерним є постійний пошук нових форм навчання та організації навчального процесу. Викладацький склад володіє сучасними комп’ютерними технологіями. Викладачі й співробітники кафедри спрямовують значні зусилля на подальший розвиток наукового та методичного забезпечення кафедри, постійно оновлюють матеріальну базу та програмне забезпечення, створюють нові лабораторії. Функціонують спеціалізовані аудиторії та лабораторії з інженерної геодезії та землеустрою, з випробування залізобетонних та металевих конструкцій. В ході лабораторних, практичних занять та практик студенти закріплюють теоретичні знання та отримують практичні навички і компетенції, що необхідні майбутнім фахівцям. Кафедрою постійно здійснюється оновлення змісту та засобів навчання, пошук нових методів підготовки, які забезпечують удосконалення професійної і практичної підготовки. При цьому широко використовуються навчальні посібники, які розробили викладачі кафедри. Професорсько-викладацький склад кафедри активно впроваджує в навчальний процес сучасні інформаційні технології, використовує мультимедійну техніку, систему підтримки дистанційного навчання (bf.moodle.chdtu.edu.ua), що активно використовується студентами денної і заочної (дистанційної) форм, які навчаються за спеціальністю і бажають за допомогою технологій дистанційного навчання здобути глибокі знання з циклу дисциплін загальної підготовки і циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

     До науково-дослідної роботи залучаються здобувачі вищої освіти спеціальності 193 – “Геодезія та землеустрій” та інших спеціальностей, що дає можливість підвищити рівень підготовки фахівців. Кращі випускники продовжують науково-дослідну роботу в магістратурі, аспірантурі нашого університету та інших університетів України. Студентські наукові роботи представлено на наукових студентських конференціях, які проводяться щорічно у квітні, де здобувачі вищої освіти посідають призові місця. Викладачі кафедри публікують наукові статті у різних наукових виданнях, беруть участь у роботі всеукраїнських наукових конференцій, виступаючи з доповідями та повідомленнями.

     Кафедра завжди у постійному творчому пошуку, який реалізується у конкретних досягненнях. Багаторічний навчальний та науково-методичний досвід дає змогу успішно впроваджувати нові освітні програми та сучасні технології підготовки майбутніх фахівців і наукових кадрів для України.
     З метою оновлення освітніх програм кафедра:

– проводить опитування роботодавців, випускників та студентів;

– залучає до участі у державній атестації представників роботодавців;

– вивчає й аналізує відгуки керівників практик про якість підготовки студентів.

     Професорсько-викладацький склад кафедри одним із основних напрямів своєї діяльності вважає профорієнтаційну роботу. Система формування контингенту здобувачів вищої освіти складається на основі прямих зв’язків з підприємствами, організаціями, фірмами, об’єднаними територіальними громадами.